تبلیغات
یا مهدی (عج) تا کی انتظار

 سیاست مالی و اقتصادی حکومت حضرت مهدی

 حل مشکلات اقتصادی انسانها
مشکل اقتصادی جامعه و انسانها یکی از اساسی ترین مشکلات بشری بخصوص حکومتها، در هر عصر، بویژه در زمان ما و عصر حاضر است.

اقتصاد دانان جهان با طرح دهها پروژه و طرح و صدها تئوری، هنوز به حل این مشکل نائل نشده اند. بلوک غرب از طرح اقتصاد آزاد و طرفداری از سرمایه داری و بکار بردن همه امکانات، تنها توانسته است گروهی اندک را ثروتمند و توانگر و بقیه را در فقر و نداری یا در آمد کم، نگهدارند. شکاف بین فقیر و غنی و جامعه دارا، اکثریت جوامع نادار و محتاج را روز به روز زیادتر کرده و نزاع فقیر و غنی را دامن زده و ولع و حرص و چپاول و غارت را در گروه استعمار گر و استثمار گر بیشتر ساخته است و جهان استعمار زده و یا جهان سوم را هر چه بیشتر محتاج و نیازمند و وابسته است.

کمونیسم و بلوک شرق نیز با تئوری اشتراکی و لغو مالکیت و وعده های پر طمطراق تقسیم ثروت، و حل مشکل ثروت و فقر، نه تنها کاری از پیش نبرده است بلکه تنها توانسته با دست گرفتن هم امکانات مالی و اقتصادی و سیاسی و نظامی و فرهنگی و فکری مردم و مملکت، معدودی از سران احزاب کمونیست و حزب کارگر کاخ نشین که با عالی ترین وسائل زندگی و ماشین های آخرین سیستم در رفت و آمد باشند و گروه اکثریت با تلاش طاقت فرسا و کار زیاد شبانه روزی، هنوز تنها به کفی نان و احیانا زندگی محقر و سخت بخور و نمیر اکتفا می کنند و دل خوش باشند که سرانجام جهان به سوی کمونیسم می رود. و آنان نیز با وعده (بزک نمیر بهار می آید...) به سر و سامانی می رسند و خود را با این وعده دل خوش می کنند و هستند کسانی که سالها پیش به پوچی این مکتب و وعده های دروغین آن پی برده اند و آنها را چون سر آبی که تشنه می پندارد که آب است، دیده اند، ولی جرات سخن گفتن ندارند و مجبورند در زیر چکم سرخ و نظام وحشت و ترور و ارعاب سوزند و بسازند.

ضمناً می دانیم که اکثر جنایات و حرائم در جهان ناشی از همین شکاف عظیم طبقاتی و فقر است.

جنگ استعمار گران با ملل فقیر و مستضعف و درگیریهای منطقه ای و جهانی همه ناشی از همین فقر و نداری گروهی و آز و حرص و چپاول گروه دیگر است.

فحشا و فساد اخلاقی، کثرت آمار فواحش و نوزادان نا مشروع و کورتاژ و سقط جنین ها، معلول این جهت است، چون فقر سبب عدم ازدواج و در نتیجه سبب توسعه فساد اخلاقی و فحشاء است.

قربانیان فقر در جهان از همه قربانیان دیگر بیشتر می باشند.

به هر صورت مشکل اقتصادی مشکل اساسی هر مکتب و حکومت و انقلاب است و هیچ انقلاب اصولی و مردمی، نمی تواند نسبت به این مشکل بی تفاوت باشد و آن را نادیده بگیرد و فقر کشنده در برابر ثروت سر به فلک کشیده و تضییع حقوق محرومان بدست گروهی غارت گر، نبیند و [1] در فکر چاره نباشد یا عرضه کم و تقاضای روز افزون، و در آمد کم و مخارج زیاد، تولید کم و نیاز های بسیار را، نظاره گر نباشد. اگر هر انقلابی چهار پایه دارد که عبارت از فرهنگ و سیاست، ارتش و نیروی مبارز و مجاهد و انقلابی است اقتصاد و حل مشکل آن نیز یکی از ارکان اساسی آن انقلاب است و بدون حل این رکن و تحکیم آن و برنامه اقتصاد سامان یافته و گسترده، نمی توان انقلابی پویا و بادوام و مستمر و با گسترش و جهانی داشت.

صدور هر انقلابی به جهان خارج نیز در گرو حل این مشکل اساسی است که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

اینک انقلاب جهانی حضرت مهدی (ع) چگونه با این مشکل برخورد می کند و چگونه به حل آن می نشیند و آیا برنامه ای درست و سامان یافته در این زمینه از پیش دارد یا نه؟ به روایات موجود سر می زنیم و به بررسی و حل این مشکل می نشینیم.

در این روایات که از حضرت رسول (ص) و ائمه طاهرین (ع) به ما رسیده است به دو نکته اساسی بر می خوریم:

الف- فقر و نیاز در زمان حضرت مهدی (ع) ریشه کن شده و در جامع مهدوی و حکومت آن حضرت انسان محتاج و فقیری نیست و حتی یک مورد هم پیدا نمی شود که کسی صدقه بپذیرد، بی نیازی به حدی است که بار ها از طرف امام زمان اعلام می شود که بیائید تا نیاز های شما را برطرف کنند هیچکس نمی آید، تنها یک نفر مراجعه می کند که امام او را به کلید دار خزانه معرفی کرده و او نیز وارد خزانه می شود و مقداری بر می دارد و سپس احساس می کند که نیاز ندارد و نباید حرص و آز نشان دهد و پشیمان می شود و طلا و جواهر را می گذارد و می گوید من نیز محتاج نیستم.

ب- روایاتی که عامل این موفقیت و زمینه این پیروزی و راه حل مشکل را، توسعه کشاورزی و تولید و وفور نعمت و تقسیم عادلانه و عدم خیانت در اموال عمومی و برکات فوق العاده الهی می داند.

بررسی آن روایت خود بحث جالبی است که دنبال این بحث خواهد آمد.

آری اخبار زیادی داریم که نحو در آمد و تولید و توزیع و تقسیم در زمان امام زمان (ع) به نحوی است [2] که در محدوده جهانی آن حکومت، نه تنها حتی یک گرسنه یافت نمی شود بلکه محتاج و نیازمندی وجود ندارد، انسانی که بشود به او صدقه یا زکات داد، نیست.

1- بخاری از پیامبر اسلام (ص) نقل می کند که فرمود:

لیاتین علی الناس زمان یطوف الرجل فیه بالصدقة من الذهب ثم لایجد احدا یاخذها ... [3]

زمانی بر مردم خواهد آمد که آدمی با صدقه ای از طلا، همه جا می گردد و کسی و نیازمندی نمی یابد تا آن را بگیرد [4]

2- و آن حضرت (ص) نیز پس از شمردن علامات زیادی از شرایط قیامت و (آخر زمان) فرمود: و حتی یکثرفیکم المال فیفیض حتی یهم ربّ المال من یقبل صدقته و حتی یعرضه فیقول الذی یعرضه علیه لا ارب لی به [5]

... اینکه آن قدر ثروت زیاد و فراوان می شود که صاحب مال غصه و اندوهش این است که چه کسی آن را به عنوان صدقه بپذیرد تا اینکه کسی پیدا می شود و مال را به او عرضه می کند و او می گوید من به بیشتر و زیادتر از آنچه دارم نمی خواهم.

3- صحیح مسلم از پیامبر (ص) نقل می کند که: و الله لینزلن ابن مریم الی ان قال لیدعون الی المال فلا یقبله احد000 سوگند بخدا که هر آئینه (در زمان حضرت مهدی (ع) حضرت عیسی بر زمین نازل می شود و مردم را به سوی مال دعوت می کند ولی کسی آن اموال را نمی پذیرد. [6]

4- قال رسول الله من خلفائکم خلیفه یحثوا المال (حثیا) حثوا لایعده عدا

پیامبر (ص) فرمود خلیفه ای از خلفاء شما مالی را با بلند نظری و نشمار می بخشد (و آنرا بدون حساب و شمارش در بین مردم پخش می کند)

5- و نیز فرمود یکون فی آخر الزمان خلیفه یقسم المال و لا یعده

و نیز آن حضرت فرمود در آخر الزمان خلیفه ای می آید که مال را تقسیم می کند و آنرا نمی شمارد.

 تقسیم صحیح عادلانه
6- پیامبر (ص) فرمود ابشروا بالمهدی ... و تقسیم المال صحاحا بالسویه× (بین الناس) و یملاء قلوب امةّ محمّد غنیً و یسعهم عدله حتی یامر منادیا ینادی من له خاجة الی المال (او حاجة فی المال) فما یاتیه احد الا رجل یاتیه فیساله فیقول له المهدی ائت السادن (کلید دار) ... [7]

پیامبر اسلام (ص) فرمود بشارت بدهم شما را به حضرت مهدی (ع) او اموال را به طور صحیح و مساوی تقسیم می کند و دلهای امت محمد (ص) را غنی و بی نیاز می کند و همه از عدل گسترده اش بهره مند می شوند تا اینکه منادی اعلام می کند که هر کس حاجتی به مال دارد بیاید کسی نمی آید مگر مردی که حضرت مهدی (ع) به او می فرماید به خزانه دار مراجعه کند او وارد می شود پس از دیدن طلا و نقره چیزی بر می دارد ولی سپس بخود می گوید من نباید آزمند و حریص باشم مال بر جای می گذارد و چیزی بر نمی دارد و می گوید نیازی ندارم.

پیدایش و برچیده شدن مکتبهای سیاسی و طلوع و غروب مکتبهای اقتصادی آنرا دستخوش تغییر و دگرگونی نساخته، و در عین حال معیار های روشنی برای استنباط مسائل جدید ارائه داده که در مقالات سابق به آن اشاره شده به همین کتابهای فقهی که در طول دورانهای پنجگانه از آغاز تاکنون نوشته شده اعتبار و ارزش خود را همچنان حفظ کرده اند.

هرگز سرنوشتی مانند علم هیئت قدیم که با ظهور هیئت جدید دستخوش دگرگونی گشت یا طب قدیم که در برابر طب جدید از رونق افتاد پیدا نکرده است.

فقهای امروز ما از همان اصول و قواعدی پیروی می کنند که شیخ مفید و شیخ صدوق در یک هزار سال قبل یا شیخ طوسی و سید مرتضی در حدود نهصد سال قبل و محقق و علامه در قرن هفتم و هشتم هجری و صاحب جواهر و دیگران در قرون اخیر از آن بهره گرفتند منتهی همان اصول در مسیر خود روز به روز گستره تر و کامل تر شدند.

این است معنی فقه سنتی که به حق همیشه پویا و در حرکت بوده است.

ولی امروز اصطلاح فقه پویا به چیزی گفته می شود که شبیه فقه است و فقه نیست، التقاطی است از مکتبهای اقتصادی غرب و شرق و پیشداوریها و سلیقه های شخصی، و سپس پیدا کردن قول شاذفقیه یا روایت ضعیفی که بر آن تطبیق کند، و به آن سلیقه شخصی و فکر التقاطی و پیشداوری، شکل فقهی دهد، و به همین دلیل با صراحت باید گفت آنچه امروز فقه پویا نامیده می شود اصلاً فقه نیست.

-------------------------------------------
[1] . بقول علی (علیه السلام) مارایت ثروة موفورة الا و فی جانبها حق مضییع...

نهج البلاغه کلمات قصار

[2] . صحیح بخاری ج2 ص136

[3] . صحیح بخاری ج9 ص 74

[4] . بعد از ظهور ص771

[5] . بعد از ظهور ص 77

[6] . صحیح مسلم ج1 ص94

[7] . این روایت را ابی سعید، جابر نقل کرده بحار الانوار از امالی صدوق و منتخب الاثر ص168

 علی اکبر حسنی
 --------
 منبع : درسهایی از مکتب اسلام ـ شماره 316 ، شهریور 66

iconبرچسب‌ها : حکومت حضرت مهدی, مشکلات اقتصادی, فقر, پیامبر اسلام (ص), سیاست مالی,
icon دنبالک ها: اقتصاد در حكومت امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف), پیشرفت عظیم اقتصادی و عدالت اجتماعی در حکومت امام زمان (عج), جهانی سازی، عدالت اقتصادی و مهدویت - بخش سوم و پایانی, جهانی سازی، عدالت اقتصادی و مهدویت - بخش دوم, جهانی سازی، عدالت اقتصادی و مهدویت - بخش اول, حضرت مهدی(عج) و آسایش اقتصادی بشر, آثار ظهور امام زمان(عج) چیست؟ (شکوفایی اقتصاد و رفاه اجتماعی), وضعیت اقتصادی جامعه در عصر حکومت امام زمان (ع), ویژگی های اقتصادی زمامداری امام زمان (عج), اقتصاد در عصر ظهور امام زمان (عج),
  • نوشته شده توسط : میثم طاهری
  • در تاریخ : جمعه 17 آذر 1391
  • نظرات()